TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Trwałość projektu loga

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, dniem 31.12.2020 r. zakończył realizację Projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”.

Projekt nr RPPM.06.02.01-22-0010/17-00 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 6.2 usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z: Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” z Tczewa i Spółdzielnią Socjalną Kaszubska Ostoja z Kartuz oraz „Fundacją Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA” 83-113 Turze ul. Długa 52.

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, deklaruje instytucjonalną zdolność do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, w budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach, w następujących formach:

Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych (Dzienny Dom Pomocy)

Zapewnienie 30 miejsc świadczenia usług społecznych dla grupy seniorów pn DDP:

 • Ośrodek działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-15:30.
 • Zapewnienie opiekunki w ośrodku przez 8 h dziennie.
 • Zajęcia ruchowe będą odbywały się codziennie w formie prostych ćwiczeń lub spaceru grupowego.
 • Zapewnienie stałej możliwości korzystania z konsultacji psychologicznych dla seniorów.

Punkt Wsparcia Opiekuna Osoby Niesamodzielnej

 • Partner projektu „Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja” będzie świadczył wsparcie dla opiekunów osób zależnych w zakresie i wg potrzeb zgłaszanych przez samych opiekunów.
 • Punkt działa 2 x w miesiącu, w godzinach od 10:00-14:00.
 • Zapewnienia stałą możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych i mediacyjnych.

Klub dla Rodzin

 • Partner projektu Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA” będzie prowadził warsztaty tematyczne (również w formie online) dla uczestników Klubu dla Rodzin.
 • Utrzymanie co najmniej 60 miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin
 • Klub dla Rodzin działa jak dotychczas tj. 3x w tygodniu.
 • Trwałość jest zapewniona poprzez kontynuację dotychczasowych działań przez Zespół ds. Rodziny, który opracował plan działania z uwzględnieniem preferencji i różnych grup wiekowych uczestników.
 • Zapewniona jest stała możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych i mediacyjnych.


haft