Asystent osoby niepełnosprawnej

Projekt, którego realizatorem jest Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach.

Projekt stanowi uzupełnienie oferty dla osób niepełnosprawnych w gminie Kartuzy.

Osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z pracownikiem spółdzielni socjalnej, zwanym dalej koordynatorem usług asystenckich, który przydzieli im asystenta do pomocy w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie w określonym zadaniu np. w zrobieniu zakupów czy pomocy w dostaniu się w wybrane przez tę osobę miejsce.

Projektem objęte ostaną osoby niepełnosprawne - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. W ramach projektu grupa docelowa/ostateczni Uczestnicy Projektu (UP) to osoby niepełnosprawne:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne,
 • sprofilowane jako najbardziej oddalone od otwartego rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno -zawodowej,
 • osoby mieszkające na terenie gminy Kartuzy samodzielnie lub z prawnym opiekunem / opiekunami udzielającymi wsparcia w ograniczonym zakresie osobie niepełnosprawnej.

W ramach usługi asystenckiej przy wsparciu asystentów osób niepełnosprawnych oferujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez UP miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy, na wczasy lub turnusy rehabilitacyjne,
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo UP (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z UP do urzędu), badań okresowych, specjalistycznych itp.,
 • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z różnorodnych form terapii społecznej: muzeum, teatr, kino, koncert, wycieczki jednodniowe itp.,
 • czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania,
 • pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego,
 • pomoc osobie niepełnosprawnej w przygotowaniu do korzystania z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty.

Usługa bezpłatna

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem usług asystenckich tel. 534 647 186